ALTUNTAŞ BAHARAT SAN.VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

BAŞVURU FORMU 

 1. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
İsim ve Soyadı / Unvanı :
T.C. / Vergi Kimlik No :
Telefon Numarası :
E-posta :
Adresi :
 1. Lütfen Altuntaş Baharat San.ve Tic. A. Ş.  ile olan ilişkinizi belirtiniz. (Müşteri, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)
 • Müşteri
 • Ziyaretçi
 • İş Ortağı/Çözüm Ortağı/Danışman
 • Diğer (Açıklayınız…)
Şirketimiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim: Konu:
 • Eski Çalışanım

Çalıştığım Yıllar:

 • Diğer:
 • İş Başvurusu/Özgeçmiş Paylaşımı Yaptım Tarih:
 • Üçüncü Kişi Firma Çalışanıyım

Lütfen çalıştığınız firma ve pozisyon bilgisini belirtiniz:

 1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz:
 1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 • Adresime gönderilmesini istiyorum.
 • E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.

(E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)

 • Elden teslim almak istiyorum.

(Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdikli vekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)

İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Şirketimiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.

Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) 

Adı Soyadı/Unvanı : …………………………………………………………

Başvuru Tarihi :  …../……./20……….

İmza / Kaşe : ……………………………….